سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی» چهارمین سنگ‌نگارهٔ اردشیر از اهورامزدا، کنده شده در نقش رستم. اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگر، جسد اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا و اردشیر درحال ستاندن حلقهٔ حاکمیت از اهورامزدا

منبع : تاریخ و جغرافیا |سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی»
برچسب ها : اردشیر ,اهورامزدا ,سنگ‌نگارهٔ ,سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی»